De mensen

Direct contact met mr. Wouter Rohlof

M: +31(0)628500820

T: +31(0)356917117

    mr. Wouter Rohlof

    Advocaat

    Wouter is gespecialiseerd in immigratierecht. Hij behandelt zaken van personen die naar Nederland komen voor gezinshereniging, werk, medische behandeling of bijvoorbeeld een studie. Ook doet hij visa-zaken. Wouter heeft jarenlange ervaring in het vreemdelingenrecht. Daarnaast werkt hij als docent aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij begon zijn carrière als procesvertegenwoordiger bij de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND). Wouter is lid van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV), waar advocaten, rechtshulpverleners, onderzoekers en andere deskundigen lid van zijn. Ook staat Wouter u graag bij in procedures tegen de gemeente, onder meer als uw aanvraag tot het verlenen van een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning is afgewezen. Hij behandelt zaken van personen die naar Nederland vluchten en asiel aanvragen, of hier komen voor gezinshereniging, werk, medische behandeling of bijvoorbeeld een studie.

    Wouter está especializado en derecho de la inmigración. Se ocupa de los casos de personas que llegan a los Países Bajos por reagrupación familiar, trabajo, tratamiento médico o estudios, por ejemplo. También se encarga de los casos de visado. Wouter tiene años de experiencia en derecho de inmigración. También trabaja como profesor en la Hogeschool van Amsterdam. Comenzó su carrera como representante de litigios en el Servicio de Inmigración y Naturalización (IND). Wouter es miembro del Grupo de Trabajo sobre Asistencia Jurídica en Casos de Extranjería (WRV), que incluye abogados, proveedores de asistencia jurídica, investigadores y otros expertos. Wouter habla español. Se ocupa de casos de personas que huyen a los Países Bajos y solicitan asilo, o vienen aquí por reagrupación familiar, trabajo, tratamiento médico o, por ejemplo, estudios.

    Wouter specializes in immigration law. He handles cases of persons coming to the Netherlands for family reunification, work, medical treatment or for example study. He also handles visa cases. Wouter has years of experience in immigration law. He also works as a lecturer at the Hogeschool van Amsterdam. He began his career as a litigation representative at the Immigration and Naturalization Service (IND). Wouter is a member of the Legal Aid in Immigration Cases Working Group (WRV), which includes lawyers, legal aid providers, researchers and other experts. He handles cases of people fleeing to the Netherlands and seeking asylum, or coming here for family reunification, work, medical treatment or, for example, study.